Section 116 Local Government (Wales) Measure 2011

NOTICE IS HEREBY GIVEN that two vacancies have occurred in the office of Councillor for the above mentioned Ward, and the Town Council intends to co-opt.

Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council. You must be a British, Commonwealth,
Irish or a European Union citizen and be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria:*

  • registered as a local government elector for the area named above; or
  • during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or
  • your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or
  • you have during the whole of the last 12 months resided in the Community or with 4.8 kilometres of it.

*Certain people are disqualified from standing, and these include paid officers of the community council, anyone subject to bankruptcy restriction orders and those subject to recent sentences of imprisonment. It is the responsibility of the candidate to ensure that they are qualified to stand.

If you wish to be considered for co-option for one of the vacant seats, please send a Resume / CV or, if you want more information regarding the role of a
Town Councillor please contact the Chief Executive Officer by 17 May 2024

Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod dau seddau gwag am swydd Cynghorydd yn y Ward uchod, a bod y Cyngor Dref yn bwriadu cyfethol.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:*

  • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.

*Mae rhai pobl benodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu
methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar. Mae’r cyfrifoldeb yn eistedd gyda’r ymgeisydd i sicrhau eu bod yn gymwysedig i
ymgeisio.

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd wag, a fyddwch mor garedig a gyrru Crynodeb / CV neu’n dymuno cael rhagor o
wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Dref, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Prif Swyddog Gweithredol, erbyn 17 Mai 2024